Bestuur


De groepsraad bestuurt de groep. De groepsraad is het hoogste orgaan van de groep. In de groepsraad worden alle besluiten aangaande het groepsbeleid genomen. Het groepsbestuur houdt de dagelijkse gang van zaken in de gaten.

De groepsraad bestaat uit:
• het groepsbestuur; voorzitter, secretaris, penningmeester, praktijkbegeleider
• de leidinggevenden
• de ouderraad; één afgevaardigde van elke speltak
• overige personen die een functie vervullen; bv. de materiaalmeesters

De groepsraad komt in z’n geheel 3x per jaar bij elkaar. Daarnaast is er ongeveer 4x per jaar een speltakoverleg. Het speltakoverleg is een overleg van groepsbestuur samen met leiding. Voorafgaand aan het speltakoverleg is er een bestuursvergadering ter voorbereiding op het speltakoverleg.

Het speltakoverleg wordt dus gehouden met een deel van de groepsraad. Het zijn een soort van voortgangs- en nieuwsvergaderingen. De onderwerpen waar over wordt gesproken zijn:
• gaan we dit jaar deelnemen aan …?
• rondje speltakken
• evaluatie grote activiteiten
• hoe loopt de voorbereiding van komende activiteiten?
• wat verder ter tafel komt.

Het bestuur van de Brimzen bestaat op dit moment uit:
Jacob Poortstra, voorzitter
Luuk Wolters, secretaris
Rózsika Mevius, penningmeester
Annemieke Tabak, praktijkbegeleider
Esther Hamstra, algemeen lid